Naar boven

Win een koffiemachine voor kantoor – alle voorwaarden:

Deelname:

Aan de ‘WIN een koffiemachine’-loterij (de ‘Actie’) kunnen zakelijke klanten van 18 jaar en ouder deelnemen die inwoner zijn van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland), Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Spanje, België, Nederland, Luxemburg, Portugal, Tsjechië, Denemarken, Zwitserland, Polen, Noorwegen, Finland, IJsland, Roemenië, Hongarije en Slowakije. Werknemers (en naaste familieleden) van ACCO UK Limited (de ‘Organisator’), haar vertegenwoordigers, of andere bedrijven of personen die beroepsmatig verbonden zijn aan de actie, zijn uitgesloten van deelname.

Een deelnemer moet een uniek, geldig en bestaand e-mailadres hebben, dat gedurende de hele Actie bereikbaar is.

Actieperiode: de Actie begint om 00.01 uur GMT/UTC op 1 februari 2018. De eerste einddatum voor de eerste maandelijkse loterij is op 28 februari 2018 om 23.59 uur GMT/UTC; daarna is de einddatum steeds de laatste dag van de maand. De laatste einddatum voor alle inzendingen is 31 december 2018 om 23.59 uur GMT/UTC.

De begin- en einddata voor de diverse landen zijn als volgt:

a)    IJsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Portugal: GMT/UTC in de winter (GMT/UTC + 1 in de zomer)

b)    Centraal-Europa: begin- en eindtijd met 1 uur tijdverschil (-1)

c)    Finland en Roemenië: begin- en eindtijd met 2 uur tijdverschil (-2)

Voor deelname aan de actie is internettoegang en een geregistreerde bedrijfsaccount nodig.

    Deelnemen aan de loterij gaat als volgt:

- Koop tussen 1 februari en 31 december 2018 een deelnemend GBC-product (uitgezonderd accessoires).

De actieproducten zijn:

Fusion

7000L   

6000L   

3100L   

3000L    A3/A4

1100L    A3/A4

1000L    A3/A4

 

CombBind

C366E 

C366E 

C450E 

C210E 

C210   

C200E 

C200E 

C110

C100  

- Ga naar https://www.gbceurope.com/nl-be/promotions/gbc-buy--win-a-coffee-machine---register om deel te nemen aan de loterij.

- Gebruikers moeten zich registreren.

- Geef aan welke machine u gekocht heeft en upload een geldig betalingsbewijs volgens de instructies.

- Inzendingen worden voorafgaand aan elke maandelijkse loterij gecontroleerd, en alleen geldige inzendingen nemen deel aan de betreffende loting voor die maand.

- Eén aankoop geeft een bedrijf recht op één lot voor de loterij van die maand.

- Elk bedrijf kan gedurende de actieperiode maximaal één prijs winnen.

Massale inzendingen via wederverkopers, consumentengroepen, derde partijen, syndicaten, macro's of andere vormen van automatisering, en inzendingen die niet volledig voldoen aan de eisen in deze voorwaarden, worden gediskwalificeerd en niet meegeteld. Wanneer blijkt dat een deelnemer een of meerdere computers, programma's of scripts gebruikt om deze voorwaarde te omzeilen, om zodoende extra inzendingen op te sturen op een manier die niet in de geest van de actie is, worden de inzendingen van die persoon gediskwalificeerd, en komen eventueel toegekende prijzen te vervallen.

Om inzendingen te kunnen verifiëren, moeten deelnemers de originele aankoopbewijzen kunnen overleggen met daarop de betreffende artikelen en aantallen (fotokopieën worden niet geaccepteerd). Wie meerdere keren deelneemt, moet ook meerdere aankoopbewijzen kunnen overleggen om in aanmerking te komen voor de prijs; dit om twijfel te voorkomen.


Er zijn 11 prijzen (1 per maand gedurende 11 maanden) beschikbaar tijdens de actie. De maandwinnaar wordt willekeurig geselecteerd door een onafhankelijke arbiter; deze zal worden gekozen uit alle geldige inzendingen uit alle deelnemende landen in de betreffende maand (op basis van de begin- en eindtijden in GMT/UTC of GMT/UTC+1). Er zijn in totaal elf prijswinnaars.

Als prijs zijn er 11 exemplaren van de ‘Jura A1-koffiemachine’ beschikbaar. Alle verdere details over het claimen van de prijs worden na verificatie besproken met de winnaar.

Iedere maandwinnaar wordt iedere maand willekeurig geselecteerd door een onafhankelijke arbiter. Dit gebeurt binnen vijf werkdagen na het einde van elke maand (28 februari 2018 tot en met 31 december 2018).

Na de loterij wordt er binnen 14 dagen per e-mail contact opgenomen met de winnaar. Dit is onderdeel van het claimproces. Hierbij moet de winnaar ter verificatie aankoopbewijzen kunnen overleggen voor alle inzendingen, inclusief de winnende, voordat de prijs kan worden uitgereikt.

Wanneer de Organisator er niet in slaagt om binnen 14 dagen na een loterij contact op te nemen met de winnaar, of wanneer de winnaar na nog eens 14 dagen niet in staat is om de betreffende aankoopbewijzen te overleggen, of wanneer de potentiële winnaar wordt gediskwalificeerd, behoudt de Organisator zich het recht voor, om de winnaar het recht op de prijs te ontzeggen, en om de prijs uit te reiken aan een reservewinnaar die op hetzelfde moment is getrokken als de oorspronkelijke winnaar. Bij alle aspecten van deze actie geeft het besluit van de Organisator de doorslag.

De deelnemer heeft zelf de verantwoordelijkheid om junk- of spam-mailboxen te controleren, om zeker te weten dat de communicatie rondom de Actie bij de deelnemer aankomt. ACCO UK Ltd is niet aansprakelijk wanneer deelnemers te laat een prijs claimen omdat zij een e-mail hebben gemist of niet hebben gelezen doordat de betreffende e-mail in de junk- of spam-mailbox terecht is gekomen.

Er zijn geen contante of andere alternatieven beschikbaar voor de prijs – noch geheel, noch gedeeltelijk – tenzij er sprake is van omstandigheden waarop geen invloed uit te oefenen is. In dit geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs te vervangen door een vergelijkbaar alternatief met dezelfde of een hogere waarde. Tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen met de Organisator, worden prijzen alleen rechtstreeks uitgereikt aan de winnaars. Actieproducten kunnen noch geheel, noch gedeeltelijk worden geruild voor geld. Het verkopen of overdragen van actieproducten is streng verboden.

De Organisator behoudt zich het recht voor om alle inzendingen te verifiëren. Dit kan onder meer bestaan uit het vragen om verdere adres-, bedrijfs- en identiteitsgegevens (die binnen 14 dagen moeten worden aangeleverd). Ook behoudt de Organisator zich het recht voor te weigeren om een prijs toe te kennen, iemand het recht op een prijs te ontzeggen en/of iemand verdere deelname aan de actie te ontzeggen en de deelnemer te diskwalificeren wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er inbreuk is gemaakt op deze voorwaarden of van instructies die deel uitmaken van de deelname-eisen voor deze actie, wanneer een deelnemer zichzelf een oneigenlijk voordeel heeft verschaft bij deelname aan de actie, of wanneer een deelnemer heeft gewonnen door gebruik te maken van frauduleuze middelen.

Werknemers hebben toestemming van hun werkgever of senior manager nodig om te mogen deelnemen, en zowel het individu als het bedrijf dienen op de hoogte te zijn van de belastingimplicaties die deelname met zich meebrengt.

Algemeen

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inzendingen die verkeerd worden bezorgd, verloren gaan, worden vertraagd, beschadigd raken of worden aangetast tijdens de verzending van of naar de Organisator, als gevolg van computerstoringen, virussen, bugs, vertragingen of enige andere reden, noch voor kosten die hiervoor door de claimende partij ontstaan. Een verzendbewijs is geen ontvangstbewijs. De Organisator is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige informatie die door de claimende partij bij aanmelding wordt aangeleverd.

De Organisator behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren en de account te verwijderen van iedereen van wie wordt aangenomen dat hij/zij inbreuk maakt op de actievoorwaarden.

Elke poging om de Website of de informatie daarop opzettelijk te beschadigen, of om op enige andere wijze de legitieme werking van de actie te ondermijnen, kan een inbreuk vormen op het strafrecht en het burgerrecht. Wanneer een dergelijke poging wordt gedaan, behoudt de Organisator zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor zover de wet dit toelaat, ongeacht de vraag of de poging succesvol is of niet.

Elke belastingverplichting die voortvloeit uit het in ontvangst nemen van de prijs is de verantwoordelijkheid van de winnaar en/of diens werkgever.

Opmerkingen / inzendingen die de Organisator ongepast acht, worden geweigerd.

De winnaar en diens werkgever dienen verplicht en zonder verdere vergoeding in redelijkheid mee te werken aan publiciteit rondom de actie en rondom de uitreiking van de prijs.

De werkgever en de afzonderlijke namen en provincies/county's of regio's waar winnaars gevestigd zijn (plus de landen, bij winnaars buiten het Verenigd Koninkrijk) zijn tot drie maanden na elke einddatum beschikbaar. Tussen januari en maart 2019 is er een volledige lijst beschikbaar met alle elf winnaars.

Wanneer een bepaald aspect van deze actie om welke reden dan ook niet zoals gepland kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld vanwege besmetting door computervirussen, netwerkstoringen, bugs, sabotage, tussenkomst door onbevoegden, fraude, technische storingen of andere redenen die buiten de macht van de Organisator vallen en die schadelijk of van invloed zijn op de administratie, beveiliging, eerlijkheid of correcte uitvoering van deze loterij, kan de Organisator naar eigen goeddunken besluiten om de loterij aan te passen of op te schorten, of om alle betreffende inzendingen ongeldig te verklaren. Als er sprake is van een handeling, weglating, gebeurtenis of omstandigheid die redelijkerwijs buiten de controle van de Organisator valt, en waardoor de Organisator niet kan voldoen aan deze voorwaarden, is de Organisator niet aansprakelijk voor het niet of met vertraging voldoen aan zijn verplichtingen.

De Organisator en zijn aangesloten agentschappen en bedrijven zijn niet aansprakelijk voor verliezen (waaronder zonder enige beperking indirecte schade, speciale schade of gevolgschade of winstderving), kosten of schade die (al dan niet voortkomend uit nalatigheid) wordt geleden in verband met deze actie of met het accepteren of gebruiken van de prijs, met uitzondering van aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten (zoals persoonlijk letsel, overlijden en fraude). In dit geval wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bij wet voorgeschreven minimum.

Alleen geldige productgegevens worden geaccepteerd. Alle productgegevens, aankoopbewijzen en inzendingen worden geverifieerd.

Elke poging om meerdere keren deel te nemen met dezelfde aankoop leidt tot diskwalificatie, en elke potentiële prijstoekenning wordt geannuleerd.

Bij alle aspecten van deze actie geeft het besluit van de Organisator de doorslag.

Als een van deze bepalingen onwettig, ongeldig of op andere wijze onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal de betreffende bepaling worden gescheiden van deze voorwaarden en eruit worden verwijderd. De resterende bepalingen blijven in dit geval onverminderd van kracht.

Bij alle kwesties met betrekking tot de juridische interpretatie van deze voorwaarden zal worden uitgegaan van het recht in het betreffende land, maar de rechtbanken van Engeland en Wales hebben bij alle geschillen exclusieve rechtsbevoegdheid.

Gegevensbescherming: de organisator zal de verstrekte persoonsgegevens alleen gebruiken voor het beheer van de actie en voor geen enkel ander doeleinde, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. Uw persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk bewaard, conform alle relevante gegevensbeschermingswetten in het land van deelname. Het privacybeleid van de Organisator is in te zien https://www.gbceurope.com/nl-be/privacybeleid/. U kunt een verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens indienen, of eventuele onjuistheden laten corrigeren, door een e-mail te sturen naar infobe@acco.com

Door deelname aan de Actie gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hier omschreven. U kunt uw toestemming echter te allen tijde intrekken.